Passos a seguir per a emprendre.

Pasos para emprender proceso constitución náutica
Emprendimiento y autoempleo en náutica

1r Decisió emprendre.

2n Elecció forma jurídica.

3r Procés constitució.

4t Posada en marxa

Emprendedor Autoempleo sociedad Náutico proceso constitución

Decisió d'emprendre.

Projecte empresarial:

El primer pas per a emprendre una activitat empresarial és plasmar la teua idea en un projecte empresarial, tenint en compte aspectes com el mercat en el qual et mouràs, les problemàtiques administratives i un punt vital, el finançament.

Anàlisi DAFO: Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.

Et permetrà analitzar la teua empresa, marca, producte, per a poder prendre decisions futures.

Una vegada realitzat l'anàlisi és necessària definir una estratègia que et porte a potenciar les fortaleses, superar les febleses, controlar les amenaces i beneficiar-te de les oportunitats.

La Direcció General d'Indústria i de la PIME, posa a la disposició dels usuaris una eina interactiva i gratuïta per a realitzar un Anàlisi DAFO

La finalitat d'aquest apartat és la de valorar si el negoci té viabilitat tècnica, econòmica i financera. Desenvolupar com a pas previ un model de negoci que siga capaç de transformar una idea, en una vertadera iniciativa empresarial, viable i sostenible.

Autodiagnòstic d'Actituds Emprenedores:

És necessari analitzar-se com a emprenedor, i tindre present la nostra posició en (motivació, iniciativa i energia personal, perfil psicològic, capacitat de relació, capacitat d'anàlisi, innovació i creativitat i propensió al risc).

Autodiagnòstic d'actituds emprenedores

Pla d'empresa:

Cal desenvolupar la nostra idea de negoci. Per a això, hem de plasmar-ho per escrit, i així analitzar les nostres oportunitats, examinar la viabilitat tècnica, econòmica i financera. A més, sistematitzar i integrar les activitats necessàries perquè la idea de negoci es convertisca en realitat.

En el nostre pla d'empresa, podrem fer una descripció de la nostra iniciativa, localització, estructura econòmica-financera, organigrama, estructura legal.

També definirem el nostre producte o servei, les necessitats que cobreix, l'estudi de la competència, anàlisi de mercat, pla de màrqueting, pla de compres, distribució…

En definitiva realitzar un document, que reflectisca la viabilitat de la nostra idea. Amb el, poder acudir a persones o entitats financeres perquè ens ajuden al fet que es convertisca en una realitat.

La Direcció General d'Indústria i de la PIME, posa a la disposició dels usuaris una eina interactiva per a realitzar un Pla d'Empresa.

Elecció de la forma jurídica.

Responsabilitat:

 

 

Nombre de socis:

 

Capital social:

 

Tipus d'empresa
Núm. socis
Capital
Responsabilitat
Empresari Individual (Autònom)1No existeix mínim legalEl soci es responsabilitza amb tots els seus béns
Emprenedor de Responsabilitat Limitada1No existeix mínim legalIl·limitada amb excepcions
Comunitat de BénsMínim 2No existeix mínim legalEl soci es responsabilitza amb tots els seus béns
S. CivilMínim 2No existeix mínim legalEl soci es responsabilitza amb tots els seus béns
S. Col·lectivaMínim 2No existeix mínim legalEl soci es responsabilitza amb tots els seus béns
Societat Comanditària SimpleMínim 2No existeix mínim legalEl soci es responsabilitza amb tots els seus béns
S. de Responsabilitat LimitadaMínim 1Mínim 3.000 eurosLimitada al capital aportat en la societat
S. Limitada de Formació SuccessivaMínim 1No existeix mínim legalLimitada al capital aportat en la societat
S. Limitada Nova EmpresaMínim 1 Màxim 5Mínim 3.000 Màxim 120.000Limitada al capital aportat en la societat
S. AnònimaMínim 1Mínim 60.000 eurosLimitada al capital aportat en la societat
S. Comanditària per accionsMínim 2Mínim 60.000 eurosEl soci es responsabilitza amb tots els seus béns
S. de Responsabilitat Limitada LaboralMínim 2Mínim 3.000 eurosLimitada al capital aportat en la societat
S. Anònima LaboralMínim 2Mínim 60.000 eurosLimitada al capital aportat en la societat
S. Cooperativa1r grau: Mín. 3 2n grau: 2 coop.Mínim fixat en els EstatutsLimitada al capital aportat en la societat
S. Cooperativa de Treball AssociatMínim 3Mínim fixat en els EstatutsLimitada al capital aportat en la societat
S. ProfessionalsMínim 1Segons la forma socialLimitada al capital aportat en la societat
S. Agrària de TransformacióMínim 3No existeix mínim legalEl soci es responsabilitza amb tots els seus béns
S. de Garantia RecíprocaMínim 150 socisMínim 10.000.000 eurosLimitada al capital aportat en la societat
Entitats de Capital-RiscAlmenys 3Societats-Mínim 1.200.000 €.

Fons- Mínim 1.650.000 €

Limitada al capital aportat en la societat
Agrupació d'Interés EconòmicMínim 2No existeix mínim legalEl soci es responsabilitza amb tots els seus béns

Procés de constitució de l'empresa.

Depenent de la forma jurídica triada, cal realitzar uns tràmits o uns altres per a la constitució de l'empresa.

Procés de constitució.

Les persones físiques només han de realitzar els tràmits administratius corresponents a l'exercici de l'activitat (posada en marxa).

Empresari individual, autònom, només en el cas d'autònom navilier:

Procés de constitució.

 • Acta notarial 
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
 • Inscripció de l'empresa en el Registre 

Procés de constitució.

 • Tots els comuners signaren un contracte privat en el qual es detalle la naturalesa de les aportacions i percentatge de participació que cada comuner té en les pèrdues i guanys de la Comunitat de Béns  
 • Cada comuner ha de donar-se d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors (alta en la casella 111 i marcar la casella 601 si estan obligats als pagaments fraccionats de l'IRPF per ser membres d'una Entitat en Atribució de Rendes)  
 • Número d'identificació fiscal 
 • Escriptura pública (en el cas d'aportació de béns immobles o drets reals)
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 

Procés de constitució.

 • Tots els socis signaren un contracte privat en el qual es detalle la naturalesa de les aportacions i percentatge de participació que cada soci té en les pèrdues i guanys de la Societat civil
 • Número d'identificació fiscal
 • Escriptura pública (en el cas d'aportació de béns immobles o drets reals).
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Procés de constitució.

 • Certificació negativa del nom de la societat 
 • Número d'identificació fiscal 
 • Escriptura pública El contracte ha de ser atorgat en escriptura pública i inscriure's en el Registre Mercantil.L'escriptura haurà d'expressar:
  • El nom, cognoms i domicili dels socis.
  • La raó social.
  • El nom, cognom i domicili dels socis als qui s'encomane la gestió de la societat i l'ús de la signatura social.
  • El capital que cada soci aporte en diner efectiu, crèdits o efectes, amb expressió del valor que es done a aquests.
  • La duració de la societat.
  • Les quantitats que, si escau, s'assignen a cada soci gestor anualment per a les seues despeses particulars.
  • Els pactes lícits i condicions especials que els socis vulguen establir.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 

  En la primera inscripció de les societats col·lectives en el Registre Mercantil, hauran de constar:

  • La identitat dels socis.
  • La raó social.
  • El domicili de la societat.
  • L'objecte social, si estiguera determinat.
  • La data de començament de les operacions.
  • La duració de la societat.
  • L'aportació de cada soci, expressant el títol en què es realitze i el valor que se li haja donat a l'aportació.
  • El capital social, excepte en les societats formades exclusivament per socis que només hagueren aportat o s'hagueren obligat a aportar serveis.
  • Els socis als qui s'encomane l'administració i representació de la societat i les quantitats que, si escau, s'assignen a cadascun d'ells anualment per a les seues despeses particulars.
  • Els pactes lícits continguts en l'escriptura social.

Procés de constitució.

 • Certificació negativa del nom de la societat 
 • Número d'identificació fiscal 
 • Escriptura pública El contracte de constitució ha de ser atorgat en escriptura pública i inscriure's en el Registre Mercantil.L'escriptura haurà d'expressar:
  • El nom, cognoms i domicili dels socis.
  • La raó social.
  • El nom, cognom i domicili dels socis als qui s'encomane la gestió de la societat i l'ús de la signatura social.
  • El capital que cada soci aporte en diner efectiu, crèdits o efectes, amb expressió del valor que es done a aquests.
  • La duració de la societat.
  • Les quantitats que, si escau, s'assignen a cada soci gestor anualment per a les seues despeses particulars.
  • Els pactes lícits i condicions especials que els socis vulguen establir.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
 • Inscripció de l'empresa en el Registre
  En la primera inscripció de les societats comanditàries simples en el Registre Mercantil, hauran de constar:
  • La identitat dels socis.
  • La raó social.
  • El domicili de la societat.
  • L'objecte social, si estiguera determinat.
  • La data de començament de les operacions.
  • La duració de la societat.
  • L'aportació de cada soci, expressant el títol en què es realitze i el valor que se li haja donat a l'aportació.
  • El capital social, excepte en les societats formades exclusivament per socis que només hagueren aportat o s'hagueren obligat a aportar serveis.
  • Els socis als qui s'encomane l'administració i representació de la societat i les quantitats que, si escau, s'assignen a cadascun d'ells anualment per a les seues despeses particulars.
  • Els pactes lícits continguts en l'escriptura social.
  • La identitat dels socis comanditaris.
  • Les aportacions que cada soci comanditari faça o s'obligue a fer a la societat, amb expressió del seu valor quan no siguen dineràries.
  • El règim d'adopció d'acords socials.

Procés de constitució.

 • Certificació negativa del nom de la societat 
 • Número d'identificació fiscal 
 • Escriptura pública L'escriptura de constitució de la societat haurà de ser atorgada per tots els socis fundadors, siguen persones físiques o jurídiques, els qui hauran d'assumir la totalitat de les participacions socials. Haurà de contindre necessàriament:
  • La identitat del soci o socis.
  • La voluntat de constituir una societat de responsabilitat limitada.
  • Les aportacions que cada soci realitze i la numeració de les participacions assignades en pagament.
  • La determinació de la manera concreta en què inicialment s'organitze l'administració, en cas que els estatuts prevegen diferents alternatives.
  • La identitat de la persona o persones que s'encarreguen inicialment de l'administració i de la representació social.
  • Es podran incloure tots els pactes i condicions que els socis jutgen convenientment establir, sempre que no s'oposen a les lleis reguladores.
  • Els estatuts de la societat, en els quals es farà constar, almenys:
   • La denominació de la societat.
   • L'objecte social, determinant les activitats que l'integren.
   • El domicili social.
   • El capital social, les participacions en què es dividisca, el seu valor nominal i la seua numeració correlativa i, si foren desiguals, els drets que cadascuna atribuïsca als socis i la quantia o l'extensió d'aquests.
   • La manera o maneres d'organitzar l'administració de la societat, el nombre d'administradors o, almenys, el número màxim i el mínim, així com el termini de duració del càrrec i el sistema de retribució, si la tingueren.
   • La manera de deliberar i adoptar els seus acords els òrgans col·legiats de la societat.
  L'escriptura de constitució haurà de presentar-se a inscripció en el Registre Mercantil Provincial.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
 • Inscripció de l'empresa en el Registre 

Procés de constitució.

 • Certificació negativa del nom de la societat 
 • Número d'identificació fiscal 
 • Escriptura pública L'escriptura de constitució haurà de ser atorgada per tots els socis fundadors, siguen persones físiques o jurídiques, per si o per mitjà de representant, els qui hauran d'assumir la totalitat de les participacions socials o subscriure la totalitat de les accions. Contindrà:
  • La identitat del soci o socis.
  • Voluntat dels atorgants de fundar una societat anònima.
  • Metàl·lic, béns o drets que cada soci aporte o s'obligue a aportar.
  • Quantia de les despeses de constitució.
  • Noms, cognoms i edat de les persones que s'encarreguen inicialment de l'administració i representació social o la seua denominació social, nacionalitat i domicili.
  • Els estatuts que han de regir el funcionament de la societat, en ells es farà constar:
   • Denominació social.
   • Objecte social.
   • Domicili social.
   • Capital social, expressant la part del seu valor no desemborsat, així com la forma i termini màxim en què han de satisfer-se els dividends passius.
   • Classes d'accions i les sèries, en cas que existiren; la part del valor nominal pendent de desemborsament, així com la forma i el termini màxim en què satisfer-lo; i si l'accions estan representades per mitjà de títol o per mitjà d'anotacions en compte. En cas que es representen per mitjà de títols, haurà d'indicar-se si són les accions nominatives o al portador i si es preveu l'emissió de títols múltiples.
   • La manera o maneres d'organitzar l'administració de la societat, el nombre d'administradors o, almenys, el número màxim i el mínim, així com el termini de duració del càrrec i el sistema de retribució, si la tingueren.
   • Manera de deliberar i adoptar acords.
   • Data d'inici d'operacions.
   • Duració de la societat.
   • Data de tancament de l'exercici social, que en defecte d'això serà el 31 de desembre de cada any.
   • Restriccions a la lliure transmissibilitat de les accions, quan s'hagueren estipulat.
   • Règim de prestacions accessòries.
   • Drets especials dels socis fundadors o promotors de la societat.
  L'escriptura de constitució haurà d'inscriure's en el Registre Mercantil Provincial.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
 • Inscripció de l'empresa en el Registre 

Procés de constitució.

 • Certificació Negativa del Nom, certificació prèvia al projecte d'estatuts
 • Número d'identificació fiscal
 • Escriptura pública L'escriptura pública de constitució de la societat serà atorgada per tots els promotors i en ella s'expressarà:
  • La identitat dels atorgants.
  • Manifestació d'aquests que reuneixen els requisits necessaris per a ser socis.
  • La voluntat de constituir una societat cooperativa i classe de què es tracte.
  • Acreditació pels atorgants d'haver subscrit l'aportació obligatòria mínima al capital social per a ser soci i d'haver-la desemborsat, almenys, en la proporció exigida estatutàriament.
  • Si n'hi haguera, valor assignat a les aportacions no dineràries.
  • Acreditació dels atorgants que l'import total de les aportacions desemborsades no és inferior al del capital social mínim establit estatutàriament.
  • Identificació de les persones han d'ocupar els diferents càrrecs del primer Consell Rector, el d'interventor o interventors.
  • Es podran incloure tots els pactes i condicions que els promotors jutgen convenient establir.
  • Els Estatuts, s'haurà de fer constar almenys:
   • La denominació de la societat.
   • Objecte social.
   • El domicili.
   • L'àmbit territorial d'actuació.
   • La duració de la societat.
   • El capital social mínim.
   • L'aportació obligatòria mínima al capital social per a ser soci, forma i terminis de desemborsament i els criteris per a fixar l'aportació obligatòria que hauran d'efectuar els nous socis que s'incorporen a la cooperativa.
   • La manera d'acreditar les aportacions al capital social.
   • Meritació o no d'interessos per les aportacions obligatòries al capital social.
   • Les classes de socis, requisits per a la seua admissió i baixa voluntària o obligatòria i règim aplicable.
   • Drets i deures dels socis.
   • Dret de reembossament de les aportacions dels socis, així com el règim de transmissió d'aquestes.
   • Normes de disciplina social, tipificació de les faltes i sancions, procediment sancionador, i pèrdua de la condició de soci.
   • Composició del Consell Rector, nombre de consellers i període de duració en el respectiu càrrec. Així mateix, determinació del número i període d'actuació dels interventors i, si escau, dels membres del Comité de Recursos.
   • S'inclouran també les exigències imposades per la Llei per a la classe de cooperatives de què es tracte.

  Els promotors podran sol·licitar del Registre de Societats Cooperatives la qualificació prèvia del projecte d'Estatuts.

  Es presentarà davant el notari la certificació acreditativa, expedida pel Registre de Societats Cooperatives, que no existeix una altra entitat amb idèntica denominació.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats NOTA: Les Cooperatives protegides compten, amb caràcter general, amb l'exempció sobre les quotes corresponents a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en actes de constitució i ampliació de capital, constitució de préstecs i en els derivats d'adquisicions de determinats béns i drets.
 • Inscripció de l'escriptura pública de constitució en Registre de Societats Cooperatives

Procés de constitució.

 • Certificació Negativa del Nom, certificació prèvia al projecte d'estatuts
 • Número d'identificació fiscal
 • Escriptura pública L'escriptura pública de constitució de la societat serà atorgada per tots els promotors i en ella s'expressarà:
  • La identitat dels atorgants.
  • Manifestació d'aquests que reuneixen els requisits necessaris per a ser socis.
  • La voluntat de constituir una societat cooperativa de treball associat.
  • Acreditació pels atorgants d'haver subscrit l'aportació obligatòria mínima al capital social per a ser soci i d'haver-la desemborsat, almenys, en la proporció exigida estatutàriament.
  • Si n'hi haguera, valor assignat a les aportacions no dineràries.
  • Acreditació dels atorgants que l'import total de les aportacions desemborsades no és inferior al del capital social mínim establit estatutàriament.
  • Identificació de les persones han d'ocupar els diferents càrrecs del primer Consell Rector, el d'interventor o interventors.
  • Es podran incloure tots els pactes i condicions que els promotors jutgen convenient establir.
  • Els Estatuts, s'haurà de fer constar almenys:
   • La denominació de la societat.
   • Objecte social.
   • El domicili.
   • L'àmbit territorial d'actuació.
   • La duració de la societat.
   • El capital social mínim.
   • L'aportació obligatòria mínima al capital social per a ser soci, forma i terminis de desemborsament i els criteris per a fixar l'aportació obligatòria que hauran d'efectuar els nous socis que s'incorporen a la cooperativa.
   • La manera d'acreditar les aportacions al capital social.
   • Meritació o no d'interessos per les aportacions obligatòries al capital social.
   • Les classes de socis, requisits per a la seua admissió i baixa voluntària o obligatòria i règim aplicable.
   • Drets i deures dels socis.
   • Dret de reembossament de les aportacions dels socis, així com el règim de transmissió d'aquestes.
   • Normes de disciplina social, tipificació de les faltes i sancions, procediment sancionador, i pèrdua de la condició de soci.
   • Composició del Consell Rector, nombre de consellers i període de duració en el respectiu càrrec. Així mateix, determinació del número i període d'actuació dels interventors i, si escau, dels membres del Comité de Recursos.
   • S'inclouran també les exigències imposades per la Llei per a la classe de cooperatives de què es tracte.
   • Duració de la jornada de treball, el descans mínim setmanal, les festes i les vacances anuals, els permisos justificats retribuïts o no i la possibilitat de sol·licitar excedències voluntàries (si aquests punts no es regulen en els Estatuts, s'hauran de preveure en el Reglament de règim intern o regular-se per l'Assemblea General).
   Els promotors podran sol·licitar del Registre de Societats Cooperatives la qualificació prèvia del projecte d'Estatuts.

   Es presentarà davant el notari la certificació acreditativa, expedida pel Registre de Societats Cooperatives, que no existeix una altra entitat amb idèntica denominació.

  • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats NOTA: Les Cooperatives protegides compten, amb caràcter general, amb l'exempció sobre les quotes corresponents a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en actes de constitució i ampliació de capital, constitució de préstecs i en els derivats d'adquisicions de determinats béns i drets.
  • Inscripció de l'escriptura pública de constitució en Registre de Societats Cooperatives
Emprendedor Autoempleo sociedad Náutico proceso constitución

Tràmits de posada en marxa de l'empresa.

 

Troba els tràmits necessaris per a emprendre.

En aquest aparte es pot veure una relació dels tràmits necessaris per a posar en marxa l'empresa. En cadascun d'ells es podrà trobar l'enllaç a les pàgines oficials dels organismes responsables de procés de tràmit.

Procediment per a l'obtenció d'un certificat digital

Obtindre el Certificat Digital depén de si el certificat està contingut en una targeta, com el DNIe, o de si el certificat es guarda en un fitxer programari.

En tots dos processos hi ha un pas comú: la identificació del responsable o usuari del certificat. Això requereix que el sol·licitant es persone en les oficines d'una Autoritat de Registre. Les funcions d'aquestes oficines és corroborar la identitat de l'usuari.

 • Obtenció de Certificat en targeta (DNIe).

  • Els certificats continguts en targetes han de ser entregats directament a l'usuari.
  • En el cas concret del DNIe, cal personar-se en les oficines de la Direcció General de Policia, que és l'Autoritat Certificadora. Més informació en DNI Electrònic.

 

Com puc verificar un document signat o saber si una signatura és vàlida? Si es rep un document signat, interessa validar la signatura, és a dir, comprovar que les dades signades es corresponen amb els originals, que el certificat amb el qual s'ha signat és vàlid i que l'estructura del fitxer és correcta. Aquest procés es pot realitzar a través de VALIDe.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià