Enquesta Formació Nàutica Professors Educació Física 2020

Encuesta Formación Náutica Profesores

Introducció

El Punt Nàutic va nàixer sota la demanda d'implementació d'una formació especialitzada en el territori, que s'adeqüe a les necessitats del sector nàutic a la comarca, i permeta absorbir a persones de la comarca per a ocupar els llocs de treball demandats.

I és que la idiosincràsia de la Marina Alta, concretament de les poblacions de costa i limítrofes, està caracteritzada per una forta influència marítima i, per tant, la pràctica d'esports nàutics.

Resulta com a poc curiós que, un territori on la pròpia orografia, així com, l'ampli nombre d'infraestructures nàutiques existents, que propicien un turisme especialitzat enfocat en la pràctica d'esports nàutics, NO siga explotat pel professorat d'Educació Física incloent una sèrie d'activitats programades al llarg del curs escolar, aproximant aquest sector amb un gran potencial a la ciutadania des de la base, l'alumnat.

Aquest estudi es va desenvolupar a petició del CEFIRE, amb l'objectiu de valorar la formació nàutica en el professorat d'Educació Física de la Marina Alta, i la viabilitat que tindria implementar formació especialitzada per a aquest col·lectiu.

Població d'estudi i mostra

L'enquesta realitzada entre el 28 de gener i 28 de febrer de 2020, s'ha confeccionat utilitzant l'aplicació en línia GoogleForms© que posteriorment ha sigut enviada a cadascun dels centres educatius de la comarca que compleixen amb els criteris de població d'estudi, obtenint un mostreig representatiu sobre la formació en esports nàutics que posseeix actualment el professorat d'educació física de la Marina Alta.

Amb l'enquesta realitzada s'ha obtingut un mostreig no probabilístic i intencional, restringint-se a docents amb l'especialitat d'Educació Física en centres educatius de la Marina Alta on es cursen estudis de secundària, batxillerat i formació professional, tant en l'àmbit públic com en centres concertats.

L'enquesta va ser enviada als 18 centres educatius de la Marina Alta, 13 IES i 5 centres concertats, que contemplen les etapes formatives de secundària i posteriors. Dels quals es va obtindre 27 respostes corresponents a 14 centres (77,8% sobre el total de centres amb aquestes característiques). Aquesta participació es disgrega en el 100% dels IES (13) i un 20% dels centres concertats (1).

Anàlisi de Resultats

Respecte a la formació, únicament un 11,1% del professorat d'Educació Física s'ha format en el vessant nàutic-esportiu, mentre que el 88,9% del professorat manca d'aquests coneixements. Pel que podem apreciar, tal com es va detectar prèviament, a priori si existeix una manca d'una formació nàutica en el professorat del nostre territori.

La pràctica en auge d'esports nàutics és una cosa circumscrita a les característiques geogràfiques del litoral, no obstant això, les universitats presenten poca formació en activitats nàutiques als estudiants i posteriors professors d'Educació Física; d'ací la necessitat de proposar la creació d'una sèrie de cursos, amb caràcter gratuït, que els permeta adquirir una base sobre aquests.

Sobre la base dels resultats obtinguts, un 87,5% dels docents que van respondre no tindre formació nàutica, consideren que els seria d'utilitat comptar amb aquests coneixements per al desenvolupament de les sessions que duen a terme amb el seu alumnat durant el curs escolar. Mentre que únicament el 12,5% considera en el seu cas innecessària aquesta formació per diferents motius.

Encuesta Formación Náutica Profesores

Per tant, d'aquestes dades es pot extraure que la gran majoria del professorat de secundària d'Educació Física demanda la creació d'una formació especialitzada en el nostre territori respecte als esports nàutics, que servisca com a base per al correcte aprofitament dels recursos dels quals es disposa a la Marina Alta.

Quant a l'anàlisi sobre si s'inclou o no les activitats nàutiques en la programació anual que professors/es segueixen amb el seu alumnat, un 59,3% contemplen la pràctica d'aquests esports en algun moment del curs escolar. Així doncs, si creuem aquestes dades amb les obtingudes respecte al nombre de docents que compten amb formació en esports nàutics, el 57,2% dels centres educatius on es realitzen activitats nàutiques amb el seu alumnat, no compten amb docents d'Educació Física amb una formació especialitzada.

D'altra banda, si existeix un percentatge tan elevat de col·legis i instituts on es duen a terme activitats amb caràcter nàutic, es pot llegir entre línies que existeix una àmplia predisposició per part de ports esportius i empreses de serveis especialitzats per oferir aquest producte als centres educatius.

Un altre indicador destacat de l'enquesta referencia que, si bé el 40,7% del professorat no inclou activitats nàutiques en les seues sessions, el 90,9% afirmen que els agradaria poder incloure-les, restringint a tan sols un mínim del 9,1% que no demostra interés per formar-se i incloure els esports nàutics en la seua programació. Això secunda que, els centres educatius són conscients de la importància d'aportar noves disciplines i alternatives al currículum dels alumnes des de l'educació física.

Encuesta Formación Náutica Profesores
Encuesta Formación Náutica Profesores

L'últim bloc de preguntes es centren en la percepció sobre la pràctica dels diferents esports nàutics en el territori, servint com a base per a generar el contingut que haurà de comprendre la proposta formativa.

Així doncs, els docents destaquen la pràctica de paddlesurf, kitesurf, caiac, windsurf i vela en aquest mateix ordre; coincidint amb les opinions recollides durant el Punt Nàutic treball de camp realitzat pel Punt Nàutic en les diferents entrevistes i reunions que s'han dut a terme.

No obstant això, les prioritats canvien acusadament quan es tracta de traslladar la pràctica d'aquests esports a l'alumnat dels centres educatius, i és que resulta molt més complicat dur a terme certes disciplines esportives quan ens referim a un elevat nombre de participants.

Es destaquen el paddlesurf i caiac com a clars guanyadors amb el mateix nombre de vots, seguits per la vela en segon lloc. En aquest cas el windsurf i kitesurf queden relegats pel nombre de material disponible per les empreses de serveis, així com la dificultat de desplegar els aparells necessaris per a la seua pràctica.

Encuesta Formación Náutica Profesores

Conclusions

Com a conclusió es destaca que: 9 de cada 10 docents d'Educació Física no tenen una formació específica respecte esports nàutics; a més d'entre els professors sense formació nàutica, novament 9 de cada 10 docents creuen que els seria d'utilitat tindre-la per al desenvolupament de les seues sessions.

D'altra banda, sorprén l'alt percentatge de centres educatius enquestats que inclouen activitats nàutiques al llarg del curs (6 de cada 10); dels quals, 9 de cada 10 duen a terme aquest tipus d'activitats sense comptar amb professorat amb una formació especialitzada.

Prestes Serveis i/o Formació en el Sector Nàutic i no estàs en la nostra web ?

Visita la web del CREAMAcreama.org

CREAMA és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1994 amb el clar propòsit de dinamitzar la activitat econòmica i social de la Marina Alta.

CREAMA disposa d'una xarxa d'Agències de Desenvolupament Local distribuïdes per tota la comarca de la Marina Alta. Totes i cadascuna d'elles està a l'abast de la ciutadania per a integrar esforços i aconseguir resultats. Una atenció personalitzada, de tu a tu, per a donar una resposta eficaç en la gestió del dia a dia.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià